Ivcom, Ивком Комерс - ЛОГО
Език / Language Ивком уеб страница - български език Ivcom web page - english language


В изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0645-C0001, по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г.,
"ИВКОМ КОМЕРС" ЕООД провежда процедура "избор с публична покана" с предмет "Доставка на машини и оборудване". За повече информация посетете интернет
страницата на ОП"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г. http://www.opcompetitiveness.bg.


В изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0645-C0001, по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г.,
"ИВКОМ КОМЕРС" ЕООД провежда процедура "избор с публична покана" с предмет "Изготвяне на Маркетингово проучване" и "Изготвяне на Бизнес план и
стратегии за развитие на дружеството". За повече информация посетете интернет страницата на ОП"Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013г. http://www.opcompetitiveness.bg.